Regionalt Turismuppdrag

Att utveckla Sörmland till att bli ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål.

KUND: Regionförbundet Sörmland, genom offentlig upphandling.

Genom att leda den gemensamma destinationsutvecklingen i Sörmland arbetar vi för att nå målet att utveckla Sörmland till ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål för nationella och internationella besökare. Målet är satt till att dubbla omsättningen i besöksnäringen från 2013 till 2023. Ett mål som knyter an till det nationella målet om en fördubblad besöksnäring. Vi genomför uppdraget med utgångspunkt från Regionförbundet Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023.

Vi når målet genom att arbeta med affärsutveckling tillsammans med besöksnäringen i Sörmland för att utveckla exportmogna produkter som tilltalar och kan konkurrera på en internationell marknad.

Som ett resultat av arbetet genomför vi uppdraget Destinationsutveckling Sörmland. Syftet med Destinationsutveckling Sörmland är att sörmländska företag som vill och kan utveckla produkter, erbjudanden och affärer ska få större möjligheter att göra detta.

Vill du veta mer om det Regionala Turismuppdraget?

Ring till Ola på 0155-22 27 74

Vill du veta mer om det Destinationsutveckling Sörmland?

Ring till Pernilla på 0155-22 27 73