2,5 år med sänkt moms på mat serverad på restaurang

Visita – Svensk Besöksnäring har nu sammanställt en rapport med effekter på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen i och med momssänkningen för 2,5 år sen. Rapporten bygger på information från de statliga myndigheterna nedan och officiella statistikkällor och visar på att utvecklingen i restaurangbranschen har varit mycket stark de senaste 2,5 åren trots lågkonjunktur, vilket är ett historiskt trendbrott. Det har skapats tusentals nya jobb på landets restaurangföretag. Läs rapporten här

I samband med att momsen på mat serverad på restaurang sänktes gav regeringen tre
statliga myndigheter i uppdrag att granska momssänkningens effekter.
Konjunkturinstitutet fick regeringens uppdrag att analysera hur restaurang- och
cateringbranschen samt närliggande branscher utvecklas över tid med speciellt
fokus på utveckling av priser, löner och sysselsättning på lång sikt.
Tillväxtanalys fick uppdraget att följa upp effekter av utveckling av företagande i
olika dimensioner och effekter på regelförenkling.
Skatteverket fick uppdrag att utvärdera hur sänkt moms på restaurang- och
cateringtjänster motverkat skattefusk inom branschen.

Konjunkturinstitutet bedömer att priserna på restaurangtjänster efter 1,5 år var 4
procent lägre än vad de annars skulle varit till följd av den sänkta restaurangmomsen. Momseffekten på sysselsättningen (jobb som uppstått på grund av momssänkningen) bedöms till cirka 4 000 helårsarbeten efter 1,5 år.

Resultaten från utvärderingen ger starka indikationer på att företagen i branschen använt medel som frigjorts genom momssänkningen på fler sätt än till att sänka konsumentpriserna. Tillväxtanalys ser en starkare utveckling för företagen jämfört med föregående år, i både lönesummor, antal anställda och rörelsemarginal. Samtidigt har antalet företag som lämnat branschen minskat och antalet nystartade företag ökat, vilket lett till en nettoökning i företagsstocken under 2012.

Skattverkets delrapport visar att fusket har minskat med 700 miljoner kronor efter att reformen infördes. Utrymmet för både avsiktlig och oavsiktlig felredovisning av moms har minskat.

Läs mer på Visitas hemsida 

Leave a Reply